Our Leadership Team

Image by Aman Shrivastava

Presidents

sanjana.png
Sanjana Anand
Co-President
kriti.jpg
Kriti Vasudevan
Co-President
Image by Nikhita S

Vice Presidents

priyam.jpg
Priyam Baruah
VP of Curriculum
sri.jpg
Sri Chandrasekaran
VP of Technology
deeksha.JPG
Deeksha Dwarakanath
VP of SOC
nikhil.JPG
Nikhil Gupta
VP of Marketing
shreya.JPG
Shreya Nagunuri
Board 
Liaison
atulya.png
Atulya Kadur
VP of Recruitment
shruti.jpg
Shruti Sahoo
VP of Public Relations
prachiti.jpg
Prachiti Kamle
VP of Expansion
aryan.jpg
Aryan Sawant
VP of Recruitment